Buon Ma Thuot Jobs December 2021:

Showing 1 - 2 of 2 jobs found
  • Sửa chữa hệ thống thiết bị cơ khí và điện các trại gà, vịt, heo. Cập nhật thông tin BHBT các trại. Đề xuất công cụ dụng cụ BHBT. Đề xuất vật tư BHBT. Lập bảng theo dõi lịch sử BHBT các trại. Lập kế hoạch bảo hành định kỳ thiết bị trại ...

    Buon Ma Thuot, Dak Lak

  • Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB Không hiện hồ sơ với NTD khác Gửi hồ sơ × Chấp nhận tập tin doc, docx, xls, xlsx, pdf, gif, jpg, png dung lượng không quá 3MB ĐÁNH GIÁ 5.0 TỐT ...

    Buon Ma Thuot, Dak Lak

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy. Your use of ZHired‘s Products and Services is subject to these policies and terms.