Viet Tri Jobs December 2021:

Showing 1 - 1 of 1 jobs found
  • - Làm việc tại văn phòng công ty; - Phụ trách theo dõi công trình; - Lập hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ thanh quyết toán... Job Requirement - Kỹ sư xây dựng, giao thông, thủy lợi hoặc cử nhân các chuyên ngành trên đã có kinh nghiệm...

    Viet Tri, Phu Tho | US$10,000,000.00 - 15,000,000.00 per month

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy. Your use of ZHired‘s Products and Services is subject to these policies and terms.