Son La Jobs December 2021:

Showing 1 - 1 of 1 jobs found
  • - Phát triển bán hàng thuộc khu vực được giao. - Giới thiệu sản phẩm và các chương trình bán hàng, khuyến mãi, marketing đến khách hàng. - Thực hiện hoạt động bán hàng cùng với sự hỗ trợ của quản lý trực tiếp và bộ phận kinh doanh. - ...

    Son La | US$15,000,000.00 - 20,000,000.00 per month

This site uses cookies to deliver our services. By using our site, you acknowledge that you have read and understand our Cookie Policy. Your use of ZHired‘s Products and Services is subject to these policies and terms.